Bitcoin Mining ฉบับเข้าใจง่าย

การ Mining นับเป็นกระบวนการที่เป็นกุญแจหลักในระบบของ Bitcoin ด้วยความที่ Mining เป็นรากฐานของระบบ Bitcoin การเข้าใจ Mining จึงจำเป็นต่อการเข้าใจ Bitcoin นอกจากนี้ โดยการเข้าใจ Mining อาจมีประโยชน์ต่อการใช้งานและลงทุน Bitcoin ในอนาคตต่อไปได้

Mining คืออะไร?

Mining ในความหมายตรงแปลได้ว่า “การขุด” ซึ่งการขุดนี้หมายถึงการขุดหาแร่และของมีค่าตามเหมืองค่ะ โดยการ Mining ในบริบทของ Bitcoin ก็มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นการขุดเงิน Bitcoin ออกมานั่นเอง แต่ไม่ใช่การถือเสียมไปขุดหา Bitcoin แต่อย่างใด กลับกัน การ Mining ของ Bitcoin เป็นกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมาคำนวนและประมวลผลเพื่อ “ออก” เงิน Bitcoin นั่นเองค่ะ โดยระหว่างที่คำนวนและประมวลผล ระบบจะทำการอนุมัติการทำธุรกรรม Bitcoin ของผู้ใช้ไปด้วยในตัว กล่าวคือการ Mining ของ Bitcoin เป็นการออกเงิน Bitcoin ใหม่และเป็นการประมวลผลการทำธุรกรรมนั่นเองค่ะ

ใครเป็นคนทำ Mining?

คำถามต่อมาคือใครทำ Mining และได้อย่างไร?

คำตอบคือ ใครก็ได้ทั้งนั้นค่ะ เนื่องจากการ Mining เป็นการออก Bitcoin ใหม่และประมวลผลการทำธุรกรรมไปด้วยในตัว และ Bitcoin เป็นระบบเงินที่ไม่มีองค์กรเป็นศูนย์กลาง ทำให้ Bitcoin นับเป็นระบบเงินที่ค่อนข้างเป็นอิสระ

อย่างไรก็ตาม การ Mining นั้นต้องใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะ ดังนั้นการที่คนคนหนึ่งจะทำการ Mining ได้ คนคนนั้นจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวและต้องสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นด้วยค่ะ

การออกเงิน Bitcoin ใหม่

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าการ Mining สามารถหมายความได้ทั้งการออกเงิน Bitcoin ใหม่และการประมวลผลการทำธุรกรรมค่ะ

ในส่วนของการออกเงิน Bitcoin ใหม่นั้นจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงมาคำนวนเพื่อออกเงิน Bitcoin ค่ะ ในระบบของ Bitcoin มีข้อกำหนดไว้ว่าเงิน Bitcoin ที่ออกใหม่จะเป็นของผู้ทำการ Mining (Miner) ที่สามารถคำนวนผลได้อย่างรวดเร็วอยู่ ดังนั้น เงิน Bitcoin ที่จะเป็นของ Miner ก็คือเงิน Bitcoin ที่ออกใหม่นี่เอง กล่าวคือ เงิน Bitcoin ใหม่ที่ Miner ได้จะเป็นค่าตอบแทนในการทำ Mining นั่นเองค่ะ

การประมวลผลการทำธุรกรรม Bitcoin

ในส่วนของการประมวลผลการทำธุรกรรม Bitcoin นั้น Miner จะเป็นผู้นำข้อมูลการทำธุรกรรมจากเครือข่ายไปบันทึกไว้ใน Blockchain ที่เปรียบเสมือนสมุดบันทึกการทำธุรกรรมค่ะ

ในขั้นตอนนี้ การทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง (เช่นการโอนเงิน Bitcoin ที่ปลอมขึ้นเอง) จะถูกระงับตามดุลยพินิจของ Miner คำถามคือ ทำไม Miner ที่ใครเป็นก็ได้จึงต้องระงับการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องและต้องทำตามกฎด้วย คำตอบนั้นเป็นเพราะการที่ Miner จะรับเงิน Bitcoin ที่ออกใหม่ได้นั้น Miner จำเป็นต้องทำตามระบบอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ Miner ยังประกอบด้วยคนหลายคนที่ทำหน้าที่ Miner เช่นกัน ดังนั้นหากดำเนินการผิดพลาด Miner คนอื่นจะให้ Miner ที่ทำผิดออกจากการเป็น Miner ไป เมื่อเป็นเช่นนั้น Miner คนดังกล่าวจะไม่สามารถรับเงิน Bitcoin ที่ตนออกใหม่ได้ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและค่าไฟฟ้าที่ได้ลงทุนไปก็จะสูญเปล่าไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้อย่างเราจึงมั่นใจได้ว่า Miner จะจัดการประมวลการทำธุรกรรมของเราอย่างถูกต้องค่ะ

ด้วยการทำงานของ Miner ทำให้ระบบ Bitcoin สามารถทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องแม้ไม่มีองค์กรบุคคลที่สามมาคอยกำกับดูแล ปัจจุบันการทำ Mining กำลังเริ่มเป็นที่แพร่หลาย จึงเริ่มมีกลุ่มกองทุน Cloud Mining ที่เป็นองค์กรสนับสนุนเงินทุนในการทำ Mining มาให้เห็นค่ะ กระแสการทำ Mining จึงเป็นอีกกระแสหนึ่งใน Bitcoin ที่กำลังน่าจับตามองค่ะ

ที่มา: 初心者も分かるビットコインのマイニングとは

ผู้แปล: Kin