รวมศัพท์ Bitcoin ที่พบได้บ่อย

ด้วยกระแสเงินออนไลน์ที่กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คำศัพท์ใหม่ๆ เกี่ยวกับ Bitcoin และเงินออนไลน์คงเป็นอีกชุดคำศัพท์ที่จำเป็น ซึ่งลิสต์คำศัพท์เกี่ยวกับ Bitcoin นี้คงเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อย

BTC

หน่วยเงินสำหรับ Bitcoin โดย 1 BTC จะเท่ากับ 1 Bitcoin

P2P

ระบบการทำงานร่วมกันของคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากการที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลของกันและกัน ในกรณีของ Bitcoin นั้นหมายถึงการที่ผู้ใช้แต่ละคนส่งข้อมูลการทำธุรกรรมให้กับผู้ใช้ผู้อื่นจนเกิดเป็นระบบเครือข่ายในลักษณะเดียวกันขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดเด่นของ P2P ในระบบ Bitcoin คือไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่ 3 เช่นธนาคารมาเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม

Bitcoin Address

Bitcoin Address เปรียบได้เหมือนที่อยู่หรือ E-mail Address โดยเป็นข้อมูลเดียวที่ต้องใช้เมื่อชำระเงินด้วย Bitcoin อย่างไรก็ตาม ในระบบของ Bitcoin นั้นแต่ละ Address จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งเท่านั้น

Bitcoin Wallet

Bitcoin Wallet เปรียบเสมือนกระเป๋าตังค์ของเราที่อยู่ในระบบของ Bitcoin ซึ่งกระเป๋าตังค์นี้จะมี Block Chain คอยทำหน้าที่เป็น Private Key ล็อคไว้เพื่อความปลอดภัย โดยเราจะสามารถดูยอดคงเหลือใน Bitcoin Wallet แต่ละอันได้ ทั้งยังสามารถกำหนดยอดที่จะชำระให้กับบุคคลที่เรากำหนดไว้ได้เหมือนกับกระเป๋าตังค์จริงๆ ของเรา ทำให้การชำระด้วย Bitcoin ต่างกับการชำระผ่านบัตรเครดิตที่ผู้ประกอบการจะเรียกเก็บเงินในภายหลัง

Hash Rate

Hash Rate คือหน่วยสำหรับนับค่าความสามารถในการคำนวนของเครือข่าย Bitcoin โดยเครือข่าย Bitcoin จะมีการใช้การคำนวนทางคณิตศาสตร์เป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เช่นเมื่อค่า Hash Rate ของ Bitcoin เท่ากับ 10 TH/s จะหมายความว่าเครือข่ายมีการคำนวน 10 ล้านล้านครั้งต่อ 1 วินาที

Bit

เป็นหน่วยย่อยของ Bitcoin อีกที โดย 1,000,000 Bit จะเท่ากับ 1 Bitcoin (BTC) ซึ่งหน่วย Bit เป็นหน่วยนับที่สะดวกต่อการใช้ตั้งราคาชิป สินค้า และค่าบริการเป็นต้น

Bitcoin

Bitcoin สามารถใช้ได้ในสองระดับ

ระดับแรก หมายถึงแนวคิดหรือเครือข่ายของ Bitcoin โดยรวม เช่น “วันนี้ฉันกำลังศึกษาเรื่อง Protocol ของ Bitcoin”

ระดับที่สอง หมายถึงหน่วยนับหรือบัญชีผู้ใช้ของ Bitcoin เช่น “วันนี้ฉันส่ง Bitcoin 10 หน่วยไป”

ทั้งนี้ Bitcoin สามารถใช้อักษรย่อเช่น BTC และ XBT เป็นต้นแทนที่ได้

Private Key

เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลลับที่ใช้การเข้ารหัสเพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นๆ มีสิทธิที่จะถอนเงินออกจาก Bitcoin Wallet ที่กำหนดไว้ได้ ในกรณีที่ใช้ Software Wallet นั้น Private Key จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับ Web Wallet นั้น Private Key จะถูกบันทึกไว้ใน Server ค่ะ ด้วยความที่ Private Key เป็นสิ่งที่อนุมัติให้คนคนหนึ่งสามารถใช้จ่าย Bitcoin ได้ เราจึงต้องระวังไม่ให้ผู้อื่นรู้ Private Key ของเรา

Block

คือบันทึกของ Block Chain ที่บันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานการทำธุรกรรม ในทุกๆ 10 นาทีการทำธุรกรรมต่างๆ จะถูกรวมกันผ่านการ Mining ให้เป็น Block เพื่อนำไปรวมเป็น Block Chain อีกที

Block Chain

เป็นบันทึกรวมของบันทึกการทำธุรกรรม Bitcoin ที่เรียงตามลำดับเวลา โดย Block Chain เป็นบันทึกที่ผู้ใช้ Bitcoin ทุกคนใช้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต่อเนื่องในการทำธุรกรรมและเพื่อป้องกันความผิดพลาดเช่นการชำระ Bitcoin ซ้ำ

Mining

Bitcoin Mining คือการอนุมัติการทำธุรกรรมและส่งข้อมูลไปประมวลผลทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรม Bitcoin โดย Bitcoin Miner ที่ทำหน้าที่ตรงนี้จะได้ค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งของ Bitcoin ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบและค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนในส่วนของส่วนแบ่งจากการ Mining จะต่างกันไปตามปริมาณการคำนวน จึงเป็นตลาดที่ Miner ผู้มีความชำนาญเฉพาะทางมาแข่งขันกันค่ะ กล่าวคือไม่ใช่ผู้ใช้ Bitcoin ทุกคนที่จะทำ Mining ได้ เพราะการทำรายได้จากการ Mining นั้นไม่ง่ายเลย

วิทยาการเข้ารหัสลับ

วิทยาการเข้ารหัสลับหรือ Cryptography ที่เราคุ้นหูกันเป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ซึ่งยืนยันความปลอดภัยระดับสูงโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในวงการ E-Commerce หรือ Internet Banking ก็มีการใช้ Cryptography มานานแล้วอย่างที่เรารู้กันค่ะ สำหรับ Bitcoin นั้น Cryptography ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไปใช้ Bitcoin ใน Wallet ของผู้อื่น และเพื่อป้องกันความเสียหายของ Block Chain เป็นต้นค่ะ ทั้งยังใช้ป้องกัน Wallet ของเราด้วยรหัสผ่านได้ด้วย

ลายเซ็นต์

ลายเซ็นต์ที่ถูกเข้ารหัสไว้เป็นกลไกทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เพื่อยืนยันตัวผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในกรณีของ Bitcoin นั้น ตัว Wallet และ Private Key จะถูกเชื่อมไว้ด้วยเทคนิคทางคณิศาสตร์ โดยเมื่อ Bitcoin Software ลงลายเซ็นต์ด้วย Private Key ที่เหมาะสม ทางเครือข่ายทั้งหมดจะยืนยันว่าลายเซ็นต์ดังกล่าวตรงกับการทำธุรกรรม Bitcoin ซึ่งในระบบนี้ไม่มีใครสามารถเดา Private Key ของเราเพื่อแฮ็กเข้าไปโจรกรรม Bitcoin ของเราได้

การอนุมัติ

การอนุมัติ ณ ที่นี้หมายถึงการที่การทำธุรกรรมถูกนำไปประมวลผลในเครือข่าย ซึ่งในขั้นตอนนี้การยกเลิกการทำธุรกรรมจะไม่ค่อยมีแล้ว โดยการทำธุรกรรมจะได้รับการอนุมัติเมื่อถูกนำไปรวมกับ Block หรือ Block ต่อๆ ไป สำหรับการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำ การอนุมัติเพียงครั้งเดียวอาจจะเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย แต่ถ้าเป็นการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ขึ้นไปก็อาจต้องใช้การอนุมัติ 6 ครั้งขึ้นไป โดยการอนุมัติแต่ละครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงที่การทำธุรกรรมของเราจะถูกยกเลิก

การจ่ายซ้ำ

การจ่ายซ้ำหมายถึงการที่ผู้ใช้  Bitcoin ชำระ Bitcoin ให้ผู้รับสองคนในเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ทางฝ่าย Bitcoin Mining และ Block Chain ในเครือข่ายจะทำการหารือกันเพื่อตัดสินใจว่าจะให้การทำธุรกรรมใดมีผลและทำการอนุมัติต่อไป

ที่มา: よく聞くビットコイン用語
ผู้แปล:   Kin