Mining

การ Mining นับเป็นกระบวนการที่เป็นกุญแจหลักในระบบของ Bitcoin ด้วยความที่ Mining เป็นรากฐานของระบบ Bitcoin การเข้าใจ Mining จึงจำเป็นต่อการเข้าใจ Bitcoin นอกจากนี้ โดยการเข้าใจ Mining อาจมีประโยชน์ต่อการใช้งานและลงทุน Bitcoin ในอนาคตต่อไปได้

Bitcoin Mining ฉบับเข้าใจง่าย